Hệ thống giao dịch sổ lệnh - Dịch lệnh

MÔ HÌNH GIAO DỊCH THỜI GIAN GIAO DỊCH CÁC LOẠI LỆNH Enhanced limit order At- aution limit order At- aution order limit order Special limit order All- or- nothing Giải thích một số loại lệnh Aution order : Lệnh mua hoặc bán không có mức giá chỉ định. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch và chờ trên sổ lệnh cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. NET tại Chile, UrduBit tại Pakistan và VBTC tại Việt Nam, cùng các công ty, nhà tạo lập thị trường và hệ thống xử lý thanh toán khác.


Chúng tôi là một thành viên của [ mạng BlinkTrade] toàn cầu, bao gồm FoxBit tại Brazil, SurBitcoin tại Venezuela, ChileBit. Về phí giao dịch: vào đầu tuần mỗi tháng hệ thống sẽ kết sổ, nếu có lãi hệ thống sẽ thu 30% trên số lãi từ lúc Copy lệnh. Lệnh báo cáo giao dịch: Lệnh báo cáo được sử dụng để nhập giao dịch vào hệ thống trong trường hợp giao dịch đã được các bên thỏa thuận xong về các điều kiện trong giao dịch. Thành viên của BLINKTRADE. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động tự hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết. Lệnh giới hạn ( LO) là loại lệnh có ghi giá. Hệ thống giao dịch đấu giá theo lệnh( order- driven system) : là hệ thống giao dịch trong đó lệnh giao dịch của người đầu tưđược khớp trực tiếp với nhau không có sự tham gia của người tạo lập thị trường. Hệ thống giao dịch sổ lệnh.

Mời các chiến hữu liên hệ với để tư vấn về giải pháp Copy lệnh nha. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa của chứng khoán nhập vào hệ thống giao dịch có nội dung như lệnh giới hạn, nhưng không ghi mức giá mà ghi là ATC.
HỆ-THỐNG-GIAO-DỊCH-SỔ-LỆNH